تبلیغات
WIMIFIRE - معلولیت، جانبازان و فضاهای شهر

مرتبه
تاریخ : جمعه 11 بهمن 1392
تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه در یکی دو دهه اخیر سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی در جامعه جذب شوند، اما وجود برخی موانع به¬ویژه در عرصه¬ی برنامه¬ریزی¬ شهری و شهرسازی بسیاری از فضاهای شهری فاقد شرایط لازم برای حضور این قشر در جامعه است. از عناصر مهمی که می¬تواند اشخاص معلول را به جامعه برگرداند، فضاهای شهری می¬باشند که با برنامه¬ریزی صحیح و مناسب¬سازی فضاهای مورد نظر، می¬توان این قشر را از منزوی شدن بازداشت و از حضور فعال و مشارکت آنان در فعالیت¬های اجتماعی – اقتصادی بهره جست
یکی از مهمترین مشکلات فضاهای شهری کشور، نامناسب بودن فضاهای آن¬ها در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت می¬باشد که این مهم در هر دو مورد کالبدی و رفتاری قابل ملاحظه می¬باشد
اولی ناشی از نتایج برنامه¬ریزی شهری غیرصحیح و اقدامات عملی شهرسازانه و دومی پیامد اجتماعی – فرهنگی ناشی از آن است (اقبالی، 1385، 1). از دیدگاه برنامه¬ریزان شهری، شهر سالم، شهری است که کلیه شهروندان بتوانند از فضاهای آن بهره¬مند شوند. این فضای شهری باید ارائه¬دهنده خدمات بیشتر به اقشار آسیب¬پذیر باشد تا این گروه از صحنه جامعه محو نگردند و به فراموشی سپرده نشوند. آن بخش از جامعه که به سبب ناتوانی جسمی – حرکتی، عملاً استفاده از فضاهای شهری محروم گشته است، علت را نه در «معلول بودن شهر» که در «معلول بودن خویش» جستجو می¬کند و خود را از نزدیک شدن به این فضاهای شهری باز می¬دارد (قائم، 1367، 1). آنچه در دانش طراحی شهری برای فضاهای شهری ارزش می¬باشد نقش اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی شهروندان ایفا می¬کند (پاکزاد، 1383، 10-9) پس با طراحی مناسب فضاهای شهری و مناسب سازی آن، می¬توان با معلولان در تعامل اجتماعی بود. رفع موانع در شهر، می¬تواند از اقدامات مهمی باشد که مشارکت هر چه بیشتر معلولان در فعالیت¬های اجتماعی و حضور در فضاهای شهری را برای آنان تضمین می¬کند (سعید نیا، 1383، 83). تأمین شرایط زندگی از مهمترین عوامل جذب معلولین در جامعه به شمار می¬رود (تاج¬الدینی، موسوی، 1385، 3) که این مهم تنها از طریق مناسب¬سازی فضاهای شهری امکان¬پذیر می¬باشد. فضای شهری، فضای زندگی روزمره شهروندان است که هر روز به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در طول راه، ادراک می¬شود (افصح حسینی، 1385، 1). 
برنامه¬ریزی شهری در ارتباط با فضاهای شهری بایستی طوری صورت پذیرد که توانایی پذیرش تمامی افراد و دسترسی کلیه اقشار جامعه به فضاهای مورد نیاز آنان را در نظر بگیرد، در غیر این صورت می¬توان بیان کرد که فضاهای شهری نامناسب بوده و می-بایست نسبت به مناسب¬سازی آنان مبادرت کرد. از طریق مناسب¬سازی فضاهای شهری، کلیه افراد اجتماع دسترسی به محیط و عناصر شهری و فعالیت در عرصه¬های مختلف زندگی را که حق طبیعی و لازمه حیات انسان است، خواهند داشت. سازگار ساختن فضاهای شهری با نیازهای افراد معلول در واقع بازگرداندن آنان به اجتماع است. با مناسب¬سازی فضاهای شهری و مشارکت تمام اقشار جامعه در تأمین منابع مادی و مالی، موجب گسترش خدمات اجتماعی و بهبود امکانات اقتصادی می¬شود و این امر به¬ویژه برای اشخاص معلول از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است (حناچی، 1383، 14). به نظر فن برنر (1979) تعامل انسان و محیط موجب رشد وی خواهد شد (حلاجی، 1386، 5). امروزه مهمترین بحثی که در خصوص مناسب¬سازی فضاهای شهری برای اشخاص با معلولیت مطرح می¬باشد، برداشتن موانع در مسیرهای حرکتی و مناسب¬سازی برای این قشر می¬باشد. در بند 25 مصوبه سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق افراد معلول چنین آمده است: «اصل تساوی حقوق معلولین و افراد سالم حاکی از آن است که نیازهای کلیه افراد جامعه از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و رفع این نیازهاست که می-بایست اساس برنامه¬ریزی جوامع را تشکیل دهد»(سازمان ملل متحد،1373) بنابراین، مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد معلول و کم¬توان نه تنها از نظر حمل و نقل و جابجایی، بلکه از دیدگاه اجتماعی و بعد انسانی نیز حائز اهمیت می¬باشد. معیار مطلوب یک محل برای معلولان و جانبازان مناسب بودن فضای شهری اطراف با نیازهای حرکتی آنان و قابل استفاده بودن آن برای این افراد است (میقانی 1373، 9). 
مناسب¬سازی فضاهای شهری مشارکت معلول را به همراه دارد
عدم مناسب¬سازی فضای شهری برای معلول مناسب¬سازی فضای شهری برای معلول 
اختلال (Impairment) اختلال (Impairment)
ناتوانی (Disability) فعالیت ((Activity
معلولیت (Handicap) مشارکت (Participation)
افسردگی (Depressive) پویایی (Mobility)
توجه به معلولان باعث حضور مثبت آنان در جامعه می¬شود و از توانایی¬های آنان می¬توان در قسمت¬های مختلف جامعه بهره جست. در برنامه¬ریزی¬ها به¬ویژه در برنامه¬ریزی شهری که برای تمامی افراد جامعه صورت می¬گیرد، حتی اگر قشر کوچک و اقلیت اجتماع را در نظر نگیرد این برنامه¬ریزی قابل قبول نخواهد بود. بنابراین در برنامه¬ریزی¬ها و طراحی¬های شهری بایستی این قشر یعنی معلولین در نظر گرفته شوند تا برنامه¬ریزی به صورتی صحیح صورت پذیرد.
در حال حاضر در فرآیند تصمیم¬گیری، برنامه¬ریزی و طراحی¬های شهری می¬توان گفت معلولان در نظر گرفته نمی¬شوند، بنابر مطالب بیان شده، با ایجاد طراحی¬های مناسب شهری و مناسب¬سازی فضاهای شهری که معلولان را نیز شامل شود ، بایستی حضور این قشر در روند برنامه¬ریزی¬ها و زمینه مشارکت آنان را در تمام مسائل جامعه فراهم کرد، این مسائل زمانی حادتر می¬شوند که بدانیم با توجه به مشکلات و موانع موجود در سطح شهر و افزایش تصادفات رانندگی در کشور و حوادث غیر مترقبه دیگر، تعداد معلولین روزبه¬روز در حال افزایش می¬باشد، ولی متأسفانه اقدامات شایسته و کافی در جهت مناسب¬سازی فضاهای شهری جهت معلولین صورت نمی¬پذیرد. برای مشارکت دادن معلولان در تمامی مسائل جامعه، یکسری عوامل دخیل می¬باشند که یکی از مهمترین آنان، اقدام به مناسب¬سازی فضاهای شهری می¬باشد که می¬توان تا حدود زیادی آنان را به این فضاها کشاند و آنان را از گوشه¬نشینی، منزوی¬شدن، افسردگی، احساس ناتوانی و ... رهایی بخشید. در شکل زیر اثرات مثبت و منفی مناسب¬سازی فضاهای شهری جهت فرد معلول مشاهده می¬گرددارسال توسط میلاد فیروزه
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر شهر و تمدن دارای ریشه مشترك باشند. آیا میتوان گفت :”متمدن شدن“ به معنای ”شهری شدن“ است؟
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ