تبلیغات
WIMIFIRE - ضوابط شهرداری تهران در طراحی معماری و تأمین پارکینگ

ضوابط شهرداری تهران در طراحی معماری و تأمین پارکینگ

 

 

صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه درطرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ « براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه» پیش بینی شده باشد. 
- تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است. 
- رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد. 
- از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود. 
- حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/2 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 60/2 متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا 60 سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است. 
- در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/2 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براساس پروانه تا 3متر و ارتفاع تمام شده 60/2 متر بلامانع است. 
- فاصله داخل به داخل ستونها جهت پارک دو اتومبیل حداقل 50/4 متر با مانور اصلی 5 متر (محور تا محور ستون) بلامانع است. 
- پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود. 
- اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است. 
- پارکینگ های مورد نیاز ساختمانها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع می باشد. 
- پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگهای مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی) 
- عرض راه عبوری حداقل 3متر پیش بینی گردد. 
- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود. 
- از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد(عمق، دهنه خالص محلهای پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسیها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل می باشد. 
- حداکثر شیب رامپ 15% خواهد بود.
- (زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)
- شعاع گردش رامپ 50/6 متر می باشد.(شعاع قوس از آکس رامپ)
- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع می باشد، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل 5 متر باشد. 
- حداقل عرض مفید برای یک واحد پارکینگ 50/2 متر و برای دو واحد پراکینگ 50/4 متر بطور مفید قابل قبول می باشد، و برای مانور اتومبیل آکس به آکس ستونها حداقل 5 متر با عرض مفید 50/4 متر لازم است. 
- برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 50/3 متر مورد نیاز است. 
- برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل 5 متر قابل قبول است. 
- ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقات پارکینگ، برحسب اینکه تعداد اتومبیل استفاده کننده، کمتر از 25 واحد باشد 50/3 متر و بیشتر از 25 واحد، حداقل 5 متر لازم می باشد، مگر دو راه ورود و خروج هر یک به عرض 50/3 متر پیش بینی شود. 
- تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مقدور نمی باشد.
ضوابط مربوط به گذرها ، پارکینگ و پخ ها
1-4- در طرح ریزی شبكه گذرهای فرعی طرح‌های تفصیلی كوشش به عمل آمده كه انتظام لازم و معقولی به این شبكه بخشیده شود. به همین لحاظ ‌گذرهای ترسیم شده روی نقشه‌ها درجه‌بندی‌ شده‌اند. چنانچه عرض موجود یا عقب نشینی شده بیش از عرض تعیین شده روی نقشه‌ها باشد، عرض‌ موجود یا عقب‌نشینی‌شده‌ملاك‌عمل‌بوده‌وبایستی كماكان رعایت گردد.
2-4ـ‌عرض‌گذرهای‌موجود غیراختصاصی كه درطرح‌های تفصیلی مشخص نگردیده چنانچه طول آن كمتر از 100 متر باشد، 6 متر و با طول 100 متر و بیشتر، 8 متر خواهد بود. 
تبصره 1ـ در داخل محدوده شهر قدیم، حداقل عرض گذرهای با طول كمتراز 150 متر،6 متر وگذرهای باطول150 متر و بیشتر 8 متر خواهد بود.
تبصره 2 ـ عرض گذرهای تعیین نشده در محدوده منطقه تاریخی اصفهان با نظر سازمان میراث فرهنگی مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ عرض موجود گذرهائی كه در یكی از طرفین آن بناها و بدنه ها و سقف‌های دارای ارزش تاریخی و معماری وجود دارد، حفظ خواهد شد. در صورت امكان، تعریض با نظر سازمان میراث فرهنگی بایستی از سمتی صورت گیرد كه به اینگونه بناها و بدنه‌ها آسیبی وارد نـگردد. قسمـتهایی از گذر كه در دو طـرف آن و مقابـل یكدیگر، بنـا و بدنه تاریخـی وجود دارد و یا دارای سقف است از این قاعده مستثنی می باشد.
3-4- نقشه های شبكه گذرهای پیشنهادی طرح های تفصیلی از نظر مسیر و حداقل عرض گذرهای اصلی قابل استناد است، لیكن از نظر خط پروژه قابل استناد نبوده و خط پروژه های مصوب كمیسیون ماده پنج ملاك عمل خواهد بود. در مواردی كه مسیر ترسیم شده در این نقشه ها با مسیرهای مصوب قبلی مغایرت داشته باشد، مسیر مشخص شده در این نقشه ها ملاك عمل خواهد بود و براساس آن بایستی خط پروژه اصلاحی تهیه گردد
4-4-درطرح‌های‌تفصیلی‌تعریض‌گذرهای‌فرعی،مادیهاوانهاربه‌صورت‌مساوی از محور موجود آنها در نظر گرفته شده است. لیكن‌درمواردی كه بناهای با ارزش از نظر معماری و تاریخی در مجاورت ‌گذر قرار داشته ‌یا‌ مقتضیات طراحی ایجاب‌می‌نموده، محورموجودگذرملاك‌تعریض‌نبوده‌است. بدیهی‌است نحوه تعریض‌ منعكس ‌شده ‌درطرحهای تفصیلی به هر حال ملاك عمل خواهد بود.
5-4- تخریب ساباط های موجود مجاز نمی باشد مگر با تایید و موافقت سازمان میراث فرهنگی.
6-4- تغییر مسیر و مسدود نمودن راه آبهای عمومی منجمله چشمه ها، مادیها و جویها ممنوع می باشد.
7-4 ـ احداث بن بست با طول بیش از 250 متر مجاز نمی باشد.
8-4 ـ دسترسی سواره‌رو بناها از گذرها بایستی محدود گشته یك ورودی با عرض حداكثر 5/3 متر در نظر گرفته شود. محل احداث درب ورودی بناها با توجه به شرایط محلی از نظر وجود اشجار و غیره با نظر شهرداری تعیین خواهد شد. در قطعات مالكیت با بیش از یك بر، یك درب سواره رو اضافی با عرض حداكثر 57/3 متر با نظر شهرداری می‌توان در نظر گرفت. در قطعات مالكیت جنوبی و با عرض بیش از 10 متر مشروط به عدم قطع درختان، با نظر و موافقت شهرداری در نظر گرفتن ورودی سواره با عرض حداكثر 6 متر بلامانع است.
9-4 ـ دسترسی كلیه قطعات مالكیت بر خیابانها كه امكان دسترسی ثانویه از گذرهای فرعی یا فرعی تر دارند بایستی از طریق دسترسی ثانویه تأمین گردد و دسترسی آنها به خیابان به جز برای عبور پیاده (یك درب برای هر قطعه در سمت خیابان با حداكثر عرض 5/1 متر) محدود گردد. دسترسی سواره‌رو قطعات مالكیت از گذرهای اصلی كه فاقد دسترسی ثانویه میباشد، به ازاء هر قطعه مالكیت یك ورودی با عرض حداكثر 5/3 متر، مجاز است. 
10-4 ـ احداث‌هرگونه‌پل‌روی‌جوی‌های‌كنار گذرها به منظور تأمین دسترسی به واحدهای مجاور گذرها بایستی با نظر و موافقت شهرداری انجام گیرد.
11-4 ـ درب ساختمانها نباید در داخل محوطه گذرها باز شود. 
12-4 ـ احداث‌هرتعدادپله‌درخارج‌ازحدمالكیت‌وپیاده‌روهاوگذرهاغیرمجاز است. 
13-4ـ نصب درب ماشین رو در كلیه پخها ممنوع است. موارد موجود بایستی در زمان بازسازی و نوسازی مسدود شود. 
14-4 ـ پیش بینی تعداد واحدهای پاركینگ مورد نیاز در كلیه قطعات مالكیت، با توجه به نوع استفاده‌ای كه از آنها به عمل می‌آید و براساس معیارهای پاركینگ طرح تفصیلی برای هر یك از استفاده ها الزامی است. محل ‌یا محلهای‌ مناسب ‌پاركینگ‌ كه‌می‌تواندبه‌صورت‌مسقف‌بوده‌و یا در فضای آزاد قطعه مالیكت تأمین شود، بایستی بر روی نقشه‌هائی‌كه‌جهت پروانه ساختمانی‌به‌شهرداری‌یاسایرمراجع‌ذیربط ارائه می شود، مشخص شده باشد.
15-4 -محل‌پیش‌بینی‌شده جهت یك واحد پاركینگ بایستی شامل فضائی به ابعاد 5 * 5/2 متر به انضمام‌فضای‌سبز مناسب جهت مسیر حركت باشد.
16-4 ـ استفاده از حداكثر 20% مساحت كل زمین به منظور پاركینگ غیر سرپوشیده به شرط امكان تحرك اتومبیل و دارا بودن دسترسی مناسب و عدم ضرورت قطع درخت با موافقت شهرداری بلامانع است. 
17-4 ـ حداقل عرض درب ورودی پاركینگ 5/2 متر است.
18-4ـ‌ارتفاع‌مجازپاركینگ‌اختصاصی‌درفضاهای‌سرپوشیده حداكثر 25/2 متر است.
تبصره1ـ‌چنانچه‌سطح‌اختصاص‌داده‌شده‌برای محوطه پاركینگ در فضاهای سرپوشیده‌بیش‌از500 متر مربع ‌باشد، حداكثرارتفاع مجاز 60/2 متر خواهد بود. 
19-4 ـ در صورت استفاده از رامپ، حداقل ارتفاع آن 95/1 متر است و شیب آن نبایستی از 15% بیشتر باشد. 
20-4 ـ حداقل عرض رامپ برای دسترسی به پاركینگ جهت حداكثر 24 اتومبیل 5/3 متر و از 25 اتومبیل بیشتر از 5 متر است. درصورتی كه عرض 5 متر در نظر گرفته نشود، پاركینگ باید دارای ورودی و خروجی جداگانه با حداقل عرض 5/3 متر باشد. 
21-4 ـ كلیه پاركینگ‌های ساختمانهای عمومی و بانك‌ها بایستی به نحوی باشد كه استفاده عموم از آن به سهولت صورت گیرد.
22-4 ـ محدودیتی از نظر تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالكیت با كاربری پاركینگ وجود ندارد. ارسال توسط میلاد فیروزه
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر شهر و تمدن دارای ریشه مشترك باشند. آیا میتوان گفت :”متمدن شدن“ به معنای ”شهری شدن“ است؟
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ