تبلیغات
WIMIFIRE - فاصله محرمیت

مرتبه
تاریخ : جمعه 11 بهمن 1392
فاصله محرمیت 
رعایت فاصله محرمیت یکی از اصول مهم طراحی شهری می باشد . در حدود 5 / 21 متر حداقل فاصله قابل قبول برای محرمیت پنجره به پنجره است . این فاصله در مورد معابر یا فضای باز خصوصی که عابرین در سمت ساختمان مورد نظر دارای دیدی تار از پنجره های طبقات بالاتر بوده و عابرینی که معبر پیاده سمت مقابل ساختمان مورد نظر که با وجود دارا بودن دید مستقیم تر ، در حدود 14 – 13 فاصله دارند نیز قابل قبول است .
فاصله محرمیت : حداقل قابل قبول فاصله محرمیت از پنجره تا پنجره برابر21 متر است .
در صورتی که مابین ساختمانهای مسکونی هیچ فضای عبور عمومی وجود نداشته باشد ، مناسب ترین فاصله بین دو ساختمان حداقل 0 / 21 متر می باشد .
فاصله 0/ 21 متر ، که فاصله مناسب بین ساختمانها تلقی می شود ، فاصله ای است که شکل بدن انسان محو و اعمال انسانی غیر قابل تشخیص می شوند و بنابراین فاصله است که در آنمحرمیت فردی حفظ می شود .
فاصله محرمیت : فردی که در منتهی الیه فضای باز خصوصی هر قطعه قرار داشته باشد ، می بایست حداقل در فاصله 11 – 5 / 10 متری ساختمان مقابل قرار گیرد .
در صورت امکان فاصله ای برابر 18 متر از پنجره هر ساختمان تا دیوار حد فاصل قطعات می بایست در نظر گرفته شود .
فاصله محرمیت : فردی که در منتهی الیه فضای باز خصوصی هر قطعه قرار داشته باشد می تواند در فاصله مطلوب 18 متری از ساختمان مقابل قرار گیرد .
در صورتی که طول قطعات کم باشد ، ابتکارات طراحی می توانند تا حدی جایگزین کمبود فاصله گردند ، به نحوی که پنجره های طبقات فوقانی واحدها بالاتر از خط چشم در وضعیت ایستاده بوده و حصار حد فاصل قطعات درای ارتفاعی بیش از حد متوسط انسان باشد .
فاصله محرمیت : جایگزینی ابتکارات طراحی
۰ دستورالعملهای کلی طراحی معابر در محلات مسکونی 
یک سایت مسکونی می بایست عاری از هرگونه ترافیک عبوری باشد .
معبر اصلی با زیرگذر پیاده
معبر پخش کننده
معبر دسترسی
معبر پیاده و فضای باز
مدرسه
تجاری
تجزیه و تفکیک ترافیک
طرح معابر می بایست به نحوی باشد که انتخاب راهی میان بر از میان محله مسکونی را تشویق ننماید .
از طراحی معابر طولانی و مستقیم که امکان استفاده به عنوان زمین مسابقه را بدهد ، می بایست پرهیز نمود .
در یک محله مسکونی می بایست تا حد امکان تقاطع ها حذف گردند . بخصوص هنگامیکه دو معبر از یک رتبه همدیگر را قطع نمایند . به طور کلی تقاطعهای t شکل ترجیح دارند .
ما بین تقاطع ها می بایست فاصله لازم در نظر گرفته شود . یک فاصله مناسب بین تقاطعهای همجوار در حدود 45 متر پیشنهاد می شود .
۰ راههای گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم عرض 
در صورت اجتناب ناپذیر بودن وجود تقاطع های هم عرض ، می بایست با توسل به ابتکارات طراحی از خطرات احتمالی ترافیک کاست . راه حلهای ممکن عبارتند از :
الف – ایجاد بن بست
ب – کاهش عرض مفید یک معبر سواره و اختصاص فضای اضافی به توقف گاه و فضای سبز
ج- کاهش عرض تقاطع و اختصاص فضای اضافی به فضای سبز
د – ایجاد میدان گاه در تقاطع
ه – ایجاد تفاوت بین عرض معابر بر حسب نیازهای حرکتی و شدت حرکت
و – تفکیک جهات حرکت
۰اصول کلی طراحی توقفگاه خودرو در محلات مسکونی 
افازیش مالکیت خودروی شخصی دارای این تاثیر بر اهداف طراحی شهری بوده که تا حد امکان از تعداد خودروهای متوقفی که درسطح یک محله مسکونی پراکنده می گردند بکاهد ، گرچه ساکنین ، توقف در حاشیه معابر را در طول روز ترجیح می دهند و برای خودروهای خدماتی اینگونه توقف ها بناچار و اجباری است .

مضار توقف خودور در حاشیه معابر سواره
الف – ایجاد خطر برای کودکان
ب – ممانعت از جمع آوری زباله و نظافت خیابانها و سایر فعالیتهای خدماتی در سطح محله
ج – ایجاد آلودگی هوا در محله مسکونی
د – کاهش ظرفیت معبر سواره
ه – تحدید جریان ترافیک در ساعات اوج به میزان بیش از 50 درصد
۰ نیاز به فضای توقف در محلات مسکونی 
با وجود مضار توقف خودرو در حاشیه معابر ، در صورتیکه پیش بینی توقف زیادی در حاشیه معابر می شود ، می بایست مسیر جداگانه ای برای توقف در نظر گرفته شده و تعبیه شود : فضایی به عرض 5 / 2 متر و مصالحی سبکتر از مصالح معبر اصلی و با طولی در حدود 6 متر که صرفا برای منظور مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد .
تخصیص فضای توقف در یک محله مسکونی بر حسب نرخ مالکیت خودرو متفاوت است و تغییر می نماید . در محلاتی که ساکنین از گروه درآمدی بالاتری بوده و درنتیجه دارای نرخ مالکیت خودروی بالاتری باشند ، دو فضای توقف برای هر واحد مسکونی باضافه یک محل توقف در حاشیه معبر سواره برای ملاقات کنندگان به عنوان حداکثر نیاز به فضا در نظر گرفته می شود .
۰ راه های گوناگون برخورد با مشکل توقف خودرو در یک محله مسکونی 
به منظور برخورد با مشکل توقف خودرو دریک محله مسکونی و در صورت غیر قابل اجتناب بودن آن برای کاهش خطرات ترافیکی ، راههای زیر پیشنهاد می شود :
الف – ایجاد میدانچه های خاص حرکت پیاده
ب – ایجاد مسیرهای خاص حرکت پیاده
ج – ایجاد میدانچه های خاص توقف خودرو
د – ترکیب میدانچه خاص توقف خودرو و میدانچه خاص حرکت پیاده
۰ دستورالعملهای طراحی فضاهای توقف در یک محله مسکونی 
در محلات مسکونی پر تراکم با ساختمانهای تک واحدی امکان ایجاد توقف گاههای عمومی موجود می باشد . این گونه فضاها می بایست دارای شرایط زیر باشند :
الف – به خوبی زه کشی شده باشند .
ب – محفوظ باشند .
ج – دارای مکان مناسبی منشعب از معبر پخش کننده قرار داشته باشند .
د – دارای زوایای مناسب دید در تمامی جهات لازمه باشند .
۰ مکان یابی مراکز تجاری – رفاهی 
خدمات تجاری به اضافه سایر خدمات مورد نیاز در سطح یک محله مسکونی معمولا مراکز محلات را تشکیل می دهند ، هر چند که به هر حال فعالیت غالب این گونه مراکز تجاری می باشد .
مناسب ترین مکان استقرار مرکز یک محله مسکونی در رابطه با توان بالقوه تجاری که خود تا حد زیادی به حوزه نفوذ مراکز موجود بستگی دارد ، تعیین می شود . بنابراین در هنگام مکان یابی یک مرکز محله می بایست به نکات زیر توجه نمود :
الف – اندازه جمعیت محله
ب – خصوصیات سنی جمعیت محله
ج - ظرفیت خدمات موجود در محله
د – موجودی تسهیلات حمل و نقل عمومی

آیین نامه و ضوابط ساختمانی احداث بنادر

«دهکده توریستی خزرویلا»

(براساس مصوبه مورخ ۰۵/۰۱/۸۶ هیئت مدیره و صورتجلسه مورخ ۰۳/۰۱/۸۶ مجمع عمومی مالکین دهکده توریستی خزرویلا)

 از اینکه دهکده توریستی خزرویلا را برای سرمایه گذاری، خرید و یا احداث ویلا انتخاب نموده‌اید، بسیار خرسندیم، یقین داریم که انتخاب جنابعالی براساس مطالعه وضعیت دهکده بوده است. لذا به منظور حفظ زیبایی دهکده – استمرار آرامش – امنیت – توسعه پایدار و قانونمند آن اقدام به تدوین ضوابط مهم زیر نموده‌ایم، خواهشمندیم با رعایت آن ما را در این مهم یاری فرمایید.

۱- رعایت کلیه صورتجلسه‌های مجمع عمومی و هیئت مدیره الزامی می‌باشد.

۲- تصویر کلیه مدارک احراز مالکیت را به دفتر مدیریت خزرویلا ارائه فرمایید.

۳- حداقل متراژ زمین‌های خزرویلا ۸۰۰ متر می‌باشد. تفکیک زمین‌های جدید در محدوده و حاشیه خزرویلا می‌بایست با توافق و تائید کتبی هیئت مدیره بوده و تفکیک به قطعات کمتر از ۵۰۰ متر ممنوع می‌باشد.

۴- پس از تعیین محدوده‌ی ملک خود براساس مستندات و نظریه کارشناسان ثبت با رعایت موارد زیر دیوار کشی نمایید:
۴٫۱-    حداکثر ارتفاع دیوار در چهارسمت (شمال – جنوب -  شرق – غرب) ۱۰۰ سانتی متر (۵ بلوک سیمانی) می‌باشد.
۴٫۲-    حداکثر ارتفاع نرده روی دیوار ۸۰ سانتی متر می باشد.
۴٫۳-    حداکثر فاصله دیوارها از جدول خیابان‌ها ۱۲۰ سانتی‌متر می باشد. (جهت احداث پیاده رو – درختکاری و گلکاری)

۵- از دیوارهای شرقی و غربی (دیوارهای طولی زمین) هر سمت حداقل به فاصله ۱ متر و از دیوارهای شمالی و جنوبی (دیوارهای عرضی) هر سمت به فاصله ۵ متر احداث هرگونه بنا ممنوع بوده و به فضای سبز اختصاص می یابد.
رعایت کلیه حریم‌ها و آبراه‌ها الزامی می‌باشد.

۶- هرگونه ساخت و ساز در داخل عرصه اعم از ویلا – انباری- سرویس بهداشتی – پارکینگ مسقف – استخر مسقف -  آلاچیق با مصالح بنایی و … جز بنا محسوب شده و می‌بایست قبلا از طریق دفتر مدیریت و مجاری زیربط دارای مجوز باشد.

۷- در تمام دوره احداث بنا باید محل‌هایی در زمین مورد نظر برای انبار کردن مصالح ساختمانی در نظر گرفته شود و از ریختن هرگونه مصالح در معابر اصلی و فرعی که ممانعتی در امر عبور و مرور داشته باشد، جدا خودداری گردد.

۸-در تمام دوره احداث ساختمان مالک زمین باید ترتیب حمل ضایعات ساختمانی را بدهد و نظارت و پاکیزگی معابر مجاور ملک خود را در مدت زمان ساختمان سازی رعایت نماید.

۹- حداکثر ارتفاع بنا از کف زمین (سطح خیابان) ۷ متر و تا بام و تیزی شیروانی ۵/۸ متر می‌باشد.(ارتفاع ۷ الی ۵/۸ متر فقط برای نما – بدون اتاقک و پنجره – می‌باشد)

۱۰- در دوره ساخت هزینه شارژ دو برابر می‌باشد.

۱۱- مدیریت خزرویلا از مراحل مختلف ساختمان بازدید بعمل خواهد آورد و چنانچه در حین اجرای ساختمان مغایرتی با ضوابط ساخت و ساز و احداث بنا ملاحظه گردد، موارد رسما به مالک تذکر داده می‌شود تا با هزینه خود نسبت به رفع آن اقدام نماید. در غیر    

۱۲- اینصورت ضمن توقف کارهای ساختمانی مالک تقبل می‌نماید نسبت به باز پرداخت هرگونه خسارت اقدام نماید.

۱۳- شارژ خزرویلا طبق آخرین صورتجلسه های مجمع عمومی از طریقه هیئت مدیره و مدیریت خزرویلا، به طور سالیانه اعلام می‌گردد.

۱۴-قبل از نقل و انتقال ملک (به هر صورت رسمی – وکالتی و غیره) باید در دفتر مدیریت خزرویلا، تمام هزینه‌های مرتبط را پرداخت و بدهی‌های قبلی ملک مورد نظر را به طور کامل تسویه نماید. ( در غیر اینصورت تمام هزینه‌های مربوطه متوجه مالک جدید خواهد بود و مالک جدید هیچ گونه ادعایی در این مورد نمی‌تواند داشته باشد).

با تشکر از :

     - دفتر فنی استانداری گیلان

     - سازمان مسکن و شهرسازی گیلان

     - فرمانداری بندرانزلی

     - بنیاد مسکن بندرانزلی

     - دهیاری وشورای اسلامی بشمن

منابع و ماخذ :

    – کتاب قوانین تملک آپارتمان‌ها

    - کتاب مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه‌ای در ایران

    - اساسنامه دهکده ساحلی بندرانزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضاهای خانه
·
ورودی
فضایی است که ورود از بیرون بنا یا از فضاهای مشاع آپارتمان به داخل حریم خصوصی خانه از طریق آن صورت میگیرد.البته امروز این ورودی در حد یک درب تنزل یافته است ولی در گذشته این بخش از خانه فضایی کامل را به خود اختصاص میداد.این فضا باید بتواند فرد را در انتخاب مسیر به سمت بخش خصوصی یا عمومی خانه کمک نماید و جای کافی برای فعالیت هایی چون درآوردن و آویزان کردن لباس و در آوردن کفشها را داشته باشد.امروزه معمولا درب سرویس عمومی خانه نیز به این فضا باز میشود البته باید توجه داشت که تجمع فعالیت های ذکر شده با رفت و آمد به خانه و سرویس مزاحمت ایجاد نشود و فضای ورودی به گونه ای باشد که از اشراف های مزاحم به درون نگهدارد.
-
ورودی اصلی باید برای استفاده معلولان نیز در نظر گرفته شود،و به سواره رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد
-
حداقل عمق فضاهای جلو ورودی 140 سانتی متر است.
راهرو
-
حداقل عرض راهرو140 سانتی متر باشد.
-
درصورت وجود اختلاف سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شیبدار به صورت مناسبی تامین شود 
بازشو ها(در و پنجره)
-
حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخدار80 سانتی متر باشد.
-
در مورد درهایی که به خارج باز میشود تامین دید کافی الزامی است
·
اتاق شخصی(خواب)
اتاق خواب واژه متداول این فضا میباشد در حالیکه خوابیدن تنها یکی از فعالیت های جاری در آن است و در واقع این مکان بعنوان خصوصی ترین بخش خانه میتواند در بردارنده هر فعالیت و رفتار خصوصی مورد نیاز صاحب این مکان باشد.خوابیدن استراحت کردن مطالعه بازی کردن و...از جمله رفتارهای متداول در این قسمت است و به دلیل خصوصی بودن باید در محدوده ای دنج و خلوت قرار بگیرد دسترسی به آن واحد سلسله مراتبی بوده و فضای خلق شده علاوه بر القای حس آرامش و سکون قابلیت انطباق با نیاز های استفاده کننده داشته باشد.

·
اتاق نشیمن
به واسطه نیمه عمومی بودن میتواند به عنوان عنصر واسطه عرصه عمومی و خصوصی نقش مناسبی را ایفا کند.نشیمن مکانی است که مورد استفاده روزانه همه افراد خانواده قرار میگیرد.باتوجه به نقش و مقدار زیار حضور در آن و کارکردهای مختلفی که بخود میگیرد بعنوان کانون فعالیتهای خانوادگی و منبع تولید انرژی و گرما در خانه محسوب میگرددبا توجه به آنچه گفته شد ارتباط این فضا از یک سمت با فضاهای عمومی خانه (مهمانخانه و غذاخوری)و از سمت دیگر با فضاهای خصوصی(خوابها) باید تامین گردد.امکان جوابگویی به عملکرد مختلف درون فضا و به کارگیری سیرکولاسیونی دقیق لازم و ضروری است علاوه بر پویایی انطباق پذیری این فضا نیز اهمیت دارد.

نكاتی جدید برای خانه های مدرن!

با مرور زمان متراژ خانه ها كمتر شده است و به دلیل تغییر سبك زندگی قسمت های جدید و نوظهوری از قبیل سینمای خانگی به جمع قسمت های مختلف داخلی خانه ها پیوسته است، در این مطلب قصد داریم نگاه كوتاهی به برخی از آنها داشته باشیم.

1.
آشپزخانه هم چنان سلطان خانه است
هیچ گاه قسمت های دیگر خانه نمی توانند محدودیت فضای آشپزخانه را جبران كنند بنابراین به صرف ایجاد فضا های غیر ضروری از فضای آشپزخانه نكاهید بلكه بیشترین بودجه و وقت را صرف آشپزخانه خانه نمایید.

2.
تجهیزات و وسایل مناسب برای استفاده بهینه از انرژی
تا حد امكان باید از مصالح و مواد قابل بازیافت در خانه استفاده شود هم چنین استفاده از شیشه های دو جداره برای پنجره ها یكی از بایدهاست زیرا می تواند از هدر رفتن انرژی تا حد زیادی جلوگیری كند.

3.
اتاق یا فضایی برای كار و مطالعه
در دوره ای به سر می بریم كه عصر مطالعه و پیشرفت با سرعت نور است، بنابراین هرگز محیط خانه خود را از وجود فضایی برای مطالعه و كار در خانه محروم نسازید و بدانید كه وجود چنین فضایی در خانه مانند فضای غذاخوری لازم و ضروری است. بنابراین در دكوراسیون خانه خود اتاقی را برای كار و مطالعه آماده سازید و یا اگر خانه شما دارای محدودیت در فضا است قسمتی از فضای اتاق خواب یا حتی اتاق نشیمن یا اتاق غذاخوری را به این فضا اختصاص دهید.

4.
گوشه ای دنج برای رسیدن به آرامش
در زندگی ماشینی و پرمشغله امروزی كه آلودگی صوتی آزار دهنده است، حتما باید در دكوراسیون داخلی فضای كوچكی را برای رسیدن به آرامش تدارك ببینیم. این فضا می تواند گوشه از اتاق نشیمن كنار شومینه باشد و یا هر فضای دیگری كه فكر می كنید مناسب است. شما می توانید این فضا را با نورپردازی بسیار ملایم و قرار دادن یك یا دو مبل راحتی تكنفره و یك میز كوچك برای قرار دادن فنجان قهوه یا چای مهیا سازید.

5.
فضای نشیمن در بیرون از ساختمان
امروزه ایجاد فضاهای نشیمن یا حتی آشپزی بیرون از خانه در حیاط بسیار رواج یافته و از طرفداران زیادی برخوردار است. این كار ایده بسیار خوبی است. توصیه می كنیم اگر ایوان مناسب و خوبی دارید آن را برای گذراندن اوقاتی شاد و آرام كنار اعضای خانواده خود مهیا سازید و در صورت نبود ایوان می توانید حتی در حیاط آپارتمانی خود با توافق همسایگان آلاچیقی را تدارك ببینید تا همه بتوانند طبق زمان بندی از فضای حیاط استفاده كنند و ساعاتی را در آن بسر ببرند.

6.
پاركینگ
حتی اگر اتومبیل ندارید سعی كنید هرگز خانه ای كه پاركینگ ندارد را خریداری یا اجاره نكنید، زیرا احتمال اینكه در آینده به دردسر بیافتید زیاد است. به هر حال ممكن است پس از مدتی صاحب اتومبیل شوید و یا مهمانی داشته باشید كه اتومبیل داشته باشد و بخواهد شب را در خانه شما بگذراند. بنابراین وجود پاركینگ می تواند آرامش شما را به همراه داشته باشد.

7.
یك فضای سبز زیبا و فضای بازی در حیاط
وجود یك باغچه سرسبز و زیبا هرچقدر هم كه كوچك باشد می تواند روح و زندگی را به خانه شما ببخشد و سبب طراوت و شادابی شما گردد، بنابراین وجود ان در هر خانه ای الزامی است. هم چنین اگر فضای كافی در حیاط وجود دارد توصیه می كنیم فضایی مختصر و مفید برای بازی كودكان با تعدادی وسیله بازی تدارك ببینید تا مجبور نباشید در این ترافیك و شلوغی فرزند خود را مدام به پارك ببرید.

8.
استفاده از سنگ یا آجر برای نما
بهتر است برای نماسازی خانه از انواع سنگ ها یا آجر ها استفاده شود زیرا این مصالح ذاتا طبیعی هستند و از این رو جزو مصالح سبز و دوستدار طبیعت محسوب می شوند كه علاوه بر زیبایی دوستدار محیط زیست نیز خواهند بود و می توانند روی سلامت زندگی شما تاثیر زیادی داشته باشند.

 
طبقه بندی: ظوابط،  نمای شهر، 
ارسال توسط میلاد فیروزه
آرشیو مطالب
نظر سنجی
اگر شهر و تمدن دارای ریشه مشترك باشند. آیا میتوان گفت :”متمدن شدن“ به معنای ”شهری شدن“ است؟
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ